Natječaj za prijem radnika u radni odnos

Na temelju članka 28. Statuta Doma zdravlja Đakovo, suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa:100-01/20-03/142; Urbroj:534-03-1-1/6-20-02 od 12. ožujka 2020. godine i suglasnosti Osječko-baranjske županije Klasa:550-06/20-01/10; Urbroj:2158/1-01-02-20-10 od 24. travnja 2020.godine, ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos za radno mjesto :

 

  1. prvostupnica sestrinstva – dva (2) izvršitelja/izvršiteljice na neodređeno vrijeme u djelatnosti patronažne zdravstvene zaštite sa radnim mjestom u Đakovu
  2. doktor dentalne medicine – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme u djelatnosti dentalne medicine sa radnim mjestom u Đakovu, za vrijeme trajanja dugotrajnog bolovanja i rodiljnog, te roditeljskog dopusta
  3. dentalni asistent/medicinska sestra – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme u djelatnosti dentalne medicine u Đakovu, za vrijeme trajanja dugotrajnog bolovanja 

    Uvjeti:

 

Za radno mjesto pod 1.- prvostupnica sestrinstva, položen stručni ispit (ukoliko je kandidat u obvezi polaganja ispita), odobrenje za samostalan rad, vozačka dozvola B kategorije

Za radno mjesto pod 2. – Stomatološki fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad

Za radno mjesto pod 3.SSS- škola za dentalnog asistenta/medicinska škola, položen stručni ispit (ukoliko je kandidat u obvezi polaganja ispita),odobrenje za samostalan rad.

Uz prijavu na natječaj, pristupnici su obvezni priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (diploma), uvjerenje o položenom ispitu (ukoliko je kandidat u obvezi polaganja ispita), odobrenje za samostalan rad, preslika vozačke dozvole B kategorije (radno mjesto pod 1.), uvjerenje o nekažnjavanju-ne starije od 30 dana od dana objave natječaja.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnijeti u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Dom zdravlja Đakovo, P.Preradovića 2, 31 400 Đakovo, s naznakom: “Za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Dom zdravlja Đakovo zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti testiranje. Pravni i drugi izvori, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Doma zdravlja Đakovo www.dzdjakovo.hr.

Dom zdravlja Đakovo zadržava pravo poništiti natječaj ili djelomičnog poništenja ovog natječaj bez posebnog obrazloženja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

 

Napomena: Natječaj objavljen u Narodnim novinama br.53/2020 od 30.4.2020. godine

 

 

 

 

 

Odgovori